องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการบริการประชาชน

 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  รับเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี โครงการบ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันการจมน้ำ ระดับทองแดง ประจำปี 2561
      
 
  รับเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี โครงการบ้านเริ่ม ชุม...
  โครงการฝึกอบรมการทำชุมชนปลอดขยะ ภายใต้กิจกรรม "2ข"...
  ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  โครงการ ฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ "ภายใต้กิจกรรม...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมกีฬาและนัน...
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลกระเสียว
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561 กิจก...
  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน ประจ...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ปั่นบอกรักใครๆ ที่บ้านดงนุ่น OTOP นวัตวิถี
เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดงนุ่น