องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล
ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
          - พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล โดยนายสมควร  เกตุประทุม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
          - การบรรยายเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนางพรสุริยา  ศรีวิเชียร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
          - การบรรยายเรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดย พันจ่าเอก ภิรมย์  กล้าหาญ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสามชุก
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
          - ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโรงช้าง ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านชุมชนปลอดขยะ Zero Waste โป่งศรีนคร ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เรื่อง การจัดการขยะในชุมชน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
          - ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เรื่อง ศูนย์วิสาหกิจชุมชน และเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
          - ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เรื่อง ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
          - ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนแบบยั่งยืน
           - ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนแบบยั่งยืน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
          - สรุปและประเมินผลโครงการฝึกอบรมและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว