องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล
ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ.2562

26 มีนาคม 2562

             - พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบลประจำปี 2562 โดยนายจิระศักดิ์  ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก

             - ดำเนินกิจกรรมบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยนายสมเกียรติ  ยุพาพิน  ปลัด อบต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

             - ดำเนินกิจกรรมบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย จ.อ.อ.อภิชาติ  โชติชัชวาลกุล ปลัด อบต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

             - ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ
 

27 มีนาคม 2562

             - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ฟังการบรรยายด้านการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรของชุมชน

             - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ฟังการบรรยายฐานการเรียนรู้ทั้ง 10 ฐานของชุมชน

28 มีนาคม 2562
             - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง “การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
             - (ต่อ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง “การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


29 มีนาคม 2562

             - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี “ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน”

             - เดินทางกลับองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว

                 - กิจกรรมประเมินผลการตามโครงการและสรุปโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว