องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการบริการประชาชน

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปของตำบล :

       ต.กระเสียวอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามชุกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 15.47 ของพื้นที่ทั้งอำเภอสามชุก
มีแม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบลในพื้นที่หมู่ที่ 8
- คลองกระเสียวไหลผ่านทางทิศเหนือ
- คลองโป่งแดง ไหลผ่านทิศใต้
- คลองน้ำเคี่ยว ไหลผ่านทิศตะวันตก

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

แผนที่โดยสังเขป

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,774 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,178 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา , ทำสวน/ทำไร่ , ปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ
อาชีพเสริม ทำปลาเค็ม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1) วัดโคกหม้อ ม.4
2) วัดหนองบัวทอง ม.8
3) วัดท่ามะกรูด ม.3
4) วัดกระเสียว ม.7
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเสียว ม.4
6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวกระบัง ม.1
7) โรงเรียนวัดโคกหม้อ ม.4
8) โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ม.8
9) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว ม.2