องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการบริการประชาชน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียวประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว  อ้อย  มะม่วง ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักต่างๆ  การเลี้ยงสัตว์ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู เป็นต้น  รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ / พนักงานของรัฐ    รับจ้าง   และ ค้าขาย  ตามลำดับ

        อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม  โดยพืชที่นิยมปลูก  ได้แก่  ข้าว  ไม้ผล  เช่น  มะม่วง  มะพร้าว  ฯลฯ    พืชไร่  เช่น  อ้อย พืชผัก  เช่น  แตงกวา  คะน้า  กวางตุ้ง   มะเขือ  ถั่วฝักยาว  มันเทศ  พริก  ผักชี   ต้นหอม  บวบ ฯลฯเกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาปีละ 2  ครั้ง คือ ทำนาปรัง และ นาปี พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ  สุพรรณ 1 ,หอมปทุม ,ชัยนาท และ  พันธุ์ 50  ผลผลิตเฉลี่ย  950  กิโลกรัมต่อไร่ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว  และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมและมีฟาร์มหมู 2 แห่ง แหล่งน้ำและชลประทาน แหล่งน้ำขนาดเล็ก ประปา    7   แห่ง    หนองน้ำ    2   แห่ง               

การชลประทาน  มีคลองส่งน้ำชลประทาน   จำนวน  3  สาย  คือ

1. คลองส่งน้ำ  7  ซ้าย

2. คลองส่งน้ำ  8  ซ้าย

3. มีคลองระบายน้ำ  จำนวน  3 สาย  คือ

 - คลองระบายน้ำกระเสียว

- คลองห้วยทราย

- คลองโป่งแดง