องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา

สภาพทางสังคม
 

การศาสนา               

ประชาชนตำบลกระเสียวส่วนใหญ่   นับถือศาสนาพุทธ   จึงยังสามารถพบเห็นประเพณีการทำบุญตักบาตร  การเข้าวัดทำบุญ  ถือศีลฟังธรรม  ประเพณีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา การถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วัดที่ตั้งขึ้นในตำบลกระเสียวมีจำนวน  4 แห่ง  คือ 

1. วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 4  บ้านดงนุ่น

2. วัดท่ามะกรูด ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด

3. วัดกระเสียว ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านกระเสียว

4. วัดหนองบัวทอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที 8 บ้านหนองบัวทอง   

สถานประกอบการทางศาสนาคริสต์  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูดการสาธารณสุข