องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการบริการประชาชน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

 การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร

      ตำบลกระเสียว  มีการคมนาคมทางบกโดยรถยนต์   มีความสะดวกรวดเร็ว   เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเส้นทางถนนทางหลวงสายชนบทหมายเลข 4022 เป็นเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล

การคมนาคมทางบก

ถนนลาดยาง  จำนวน  3  สาย  ได้แก่

- ถนนลาดยางสายเลียบคลองมะขามเฒ่า

– อู่ทอง (ทางหลวงแผ่นดิน 3496)

- ถนนลาดยาง สายบ้านทึง - หนองอีพัง   (ทางหลวงชนบท 4022)

- ถนนลาดยางสายสามชุก

- เดิมบางนางบวชสภาพสังคมการศึกษา     

1.  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 3 แห่ง คือ                             

     1.1  โรงเรียนวัดโคกหม้อ    

     1.2  โรงเรียนวัดหนองบัวทอง    

 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียวตามโครงการถ่ายโอนการศึกษาให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 2 แห่ง คือ     

    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง

    2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกหม้อ 

 3.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  2   แห่ง                  

   3.1  หมู่ที่ 1 บ้านหัวกระบัง       

   3.2  หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด

4.    ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล    1  แห่ง