วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ ตำบลกระเสียว ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเพื่อปฏิบัติงานอยู่เวรยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง