วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างขุดลอกทำคันกั้นน้ำ ขุดลอกทำท่าสูบน้ำ ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อทราย กระสอบ ผ้าใบ และไม้ยูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเครื่องไฟขยายเสียง , เต็นท์ และเช่าอุปกรณ์พร้อมจัดสถานที่ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง