วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านดงนุ่น ตำบลกระเสียว องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม เคลื่อนย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายภายในตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล