วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านยางสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียวโดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ (ก่อนวัยเรียน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง