วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างขุดลอกทำคันกั้นน้ำ ขุดลอกทำท่าสูบน้ำ ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อทราย กระสอบ ผ้าใบ และไม้ยูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเครื่องไฟขยายเสียง , เต็นท์ และเช่าอุปกรณ์พร้อมจัดสถานที่ โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุขฯ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง