วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ขุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงนุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสุขภาพดี วิถีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำซุ้มกิจกรรมด้านสมุนไพรประกอบการอบรม ตามโครงการสุขภาพดี วิถีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและเอกสารประกอบการอบรม โครงการสุขภาพดี วิถีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงดินลูกรังกลบหลังท่อ หมู่ที่ 5 บ้านยางสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอล)กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้า หมู่ที่ 1บ้านหัวกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง