วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรด จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเครื่องไฟขยายเสียงและเช่าอุปกรณ์และจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณะสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง