วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ขุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ขุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกตามโครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านดงนุ่น จำนวน 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหัวกระบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง