วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ คันที่ 1 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ คันที่ 2 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง