วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) สำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง,เช่าเต็นท์และเช่าอุปกรณ์พร้อมจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกหม้อ
7  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เนื่องจากชำรุดไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้า หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ , หมู่ที่ 10 บ้านร่องกระแบก ตำบลกระเสียว องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้า หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด, หมู่ที่ 7 บ้านกระเสียว , หมู่ที่ 6 บ้านลาดใบไม้ ตำบลกระเสียว องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2562
ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง ที่ประสงค์จะปิดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง