วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสงแบบม้วนพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้บังแสงแดดที่ส่องเข้ามาภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกหม้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อออกบริการจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสงแบบม้วนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง