วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านกระเสียว (จ่ายขาดเงินสะสม)จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านลาดใบไม้ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างถมดินเตรียมก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงนุ่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหัวกระบัง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านดงนุ่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง