วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง เวทีการแสดง เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลเด็กที่เข่าร่วมงาน การแสดงบนเวที เกมกิจกรรมต่างๆ สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดหาอุปกรณ์ ตามพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ภายใต้โครงการเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง