วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด120CC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเครื่องไฟขยายเสียงและเช่าอุปกรณ์พร้อมจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลกระเสียว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างูโครงการก่อสร้างถนนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านลาดใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลกระเสียว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร่องกระแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง