วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานอยู่เวรยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อปรับปรุงถนนในพื้นที่อบต.กระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อ้้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั้มน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นวม โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม) จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง