วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานอยู่เวรยามเฝ้าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในด้านดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง