วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง (ติดตั้งผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายภายในตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังขยายถนนและกลบหลังท่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกกลบหลังท่อ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ขุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง