วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา องค์การบริหารสวนตำบลกระเสียว หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างรถบัสปรับอากาศ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกหม้อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง