วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อ้้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั้มน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นวม โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม) จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง (ติดตั้งผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายภายในตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลกระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังขยายถนนและกลบหลังท่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง