องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
สถิติและความพึงพอใจในการบริการประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการบริการประชาชน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสสาร พ.ศ.2540
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  สภาเด็กและเยาวชนตำบลกระเสียว ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
      
 
  สภาเด็กและเยาวชนตำบลกระเสียว ในโครงการป้องกันและคว...
   โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาบทบาทสตรีปี 2563 ...กิจกร...
  โครงการให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามั...
  โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาบทบาทสตรีปี 2563 ...กิจกรร...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามั...
  โครงการเผชิญการระบาดของ COVID 19
  ประชุมคณะกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กระเสียว
  ส่งมอบหน้ากากอนามัย😷ให้กับผู้นำชุมชน..กำนั...
  กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง หมู่ 9 ไผ่ขุย
   
ความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
พอใจมากที่สุด
พอใจ
ปรับปรุง
 
 
ดอกตาเบบูญ่า ริมสองข้างทางในตำบลกระเสียว
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมตัวอย่า