องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการบริการประชาชน

 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  สรุปบทเรียนแผนพลังงานชุมชนตำบลกระเสียว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมช...
       วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานพลังงาน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนแผนพลังงานชุมชนตำบลกระเสียว โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี ...
 
  สรุปบทเรียนแผนพลังงานชุมชนตำบลกระเสียว โครงการเพิ่...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562
  โครงการวันแม่แห่งชาติ 2562
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
  โครงการแข่งกีฬาภายในตำบลกระเสียว ประจำปี 2562
  ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 18 มิถุยายน 2562...
  อบรมให้ความรู้ แนวทางการจัดทำธนาคารขยะฌาปนกิจ ตำบล...
  ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาทัองถิ่น (...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
   
 
 
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมตัวอย่า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไร
โครงการวันเด็กแห่งชาติ