องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์ของจัดเก็บรายได้
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการบริการประชาชน

สาส์นจากนายก อบต.
 
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกระเสียวที่เคารพทุกท่าน นับแต่กระผมก้าวเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เป็นเวลาสองปีเศษ กระผมและ ทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับประชาชนชาวตำบลกระเสียว การดำเนินงานที่ผ่านมากระผมได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านขั้นตอนของการประชาคมแผนทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สุขให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถงบประมาณ และอำนาจหน้าที่จะเอื้ออำนวย ท้ายนี้ กระผม นายสมควร เกตุประทุม และทีมงาน ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรม การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยดีตลอดมา และกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะเดินหน้าก้าวไปพร้อมๆ กัน ตลอดไป